دکتر غلامرضا رئیسی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


کلینیک توانبخشی یبوست مز

کلینیک توانبخشی فلج صورت

مطب دکتر رئیسی

کارگاه پیشنهادی دو روزه طب فيزيکی و توانبخشی

گروه طب فيزيکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روز اول

نحوه ارائه

عنوان

تئوری

آشنائی با طب فيزيکی و توانبخشی و تيم توانبخشی

8:30-8

تئوری

اصول طب ورزش وتمرين درمانی

9:15- 8:30

تئوری

آشنايي با مداليته هاي معمول بكاررفته در طب فيزيكي

10 - 9:15

استراحت

10 10:15

عملی

راند بخش

11- 10:15

تئوری

طب توانبخشی قلبی ريوی

11:30 - 11

تئوری

برخورد فيزياتريک با کمردرد

12 - 11:30

تئوری

طب توانبخشی در بيماريهای روماتيسمی

12:30 12

روز دوم

نحوه ارائه

عنوان

تئوری

طب توانبخشی بيماريهای نورولوژيک

8:45-8

تئوری

طب توانبخشی سالمندان

9:30- 8:45

تئوری

طب آسيب نخاع

9:30 10

درد ( با تكيه بردرد درد مزمن و دردهاي عضلاني)

10-11

استراحت

11 10:30

عملی

آشنائی با اصول الکترودياگنوز (بخش الکترو دياگنوز)

11 -11:30

عملی

آشنائی با بخش کار درمانی

11:30 - 12

عملی

آشنائی با ارتوزها و پروتزها در بخش ارتوز و پروتز

12 -12:30

سر فصل ها مطالب

آشنائی با طب فيزيکی و توانبخشی و تيم توانبخشی

* تاريخچه

* معاينه فيزياتريك * اصول کار تيمی

* تيم توانبخشی

* سيستمهای توانبخشی

اصول طب ورزش و تمرين درماني

* انواع تمرينها

o كششي/ مقاومتي ؛ايزومتريك؛ ايزوتونيك، پليومتريك/ زنجيره بسته وزنجيره باز

* اصول برنامهريزي براي يك برنامه ورزشي

* انواع ورزشها برحسب نوع منابوليسم

* برخورد با موارد حاد آسيب ورزشي

* مراحل كلي توانبخشي ورزشي آشنايي با مداليته هاي معمول بكاررفته در طب فيزيكي

* مداليتههاي گرمائي و سرمائي

اثرات فيزيولوژيك گرما و سرما/ اثرات گرما و سرما در كنترل درد/

موارد ممنوعيت مصرف گرما و سرما

* مداليته ها گرمائي عمقي و سطحي

مدالينه هاي گرمائي سطحي

حمام پارافين/نور مادون قرمز/Hot pack/Heat Pad

مداليته هاي گرمائي عمقي

اولتراسوند/ميكروويو/شورت ويو

* مداليته هاي سرمائي

* ماساژ

* منوپولاسيون

* جريانهاي الكتريكي

اصول تحريكات الكتريكي/ موارد منع مصرف تحريكات الكتريكي

استفاده از Functional Electrical Stimulation

توانبخشي در بيماريهاي نرولوژيك با تاکيد بر سكته مغزي

* كليات

* بهبودي طبيعي نرولوژيك پس ا زسكته مغزي/ ارزيابي پروگنوز بيمار و عوامل موثردر Outcome

* اصول توانبخشي سكته مغزي

* ارزيابي بيمار و مداخلات توانبخشي در مرحله حاد

* آموزش حسی حركتي و عملكرد

* درمان اسپاستيسيتي

* توانبخشي گفتار، زبان و اختلالات درك فضاني/درمان اختلالات بلع

* سكته مغزي در كودكان/ جوانان

* كليات يك الگوي توانبخشي بيمار سكته مغزي

* پيشگيري از عوارض/ درمان عوارض

* وضعيت بيمار ،حركت مفاصل، وضعيت ريوي، پيشگيري از ترومبوفلبيت, پيشگيري از سكته مجدد

* درمان اسپاستيسيتي و كنتراكچر

* برنامه كششي، وضعيت بيمار در تخت، استفاده از ارتوزها, حركت مفاصل, استفاده از مداليتهها ،تزريقات, تحريك الكتريكي

* درمان درد: درد شانه، CRPS، درد مركزي

* پيشگيري درمان خستگي DECONDITIONING، عدم تحمل ارتواستاتيك و كاهش استقامت

توانبخشي قلبی ريوي و ICU

* بي حركتي و عوارض آن

* عوارض قلبي عروقي، پيشگيري از عوارض قلبي عروقي

* عوارض ماهيچهاي و مفصلي

o كنتراكچر:پيشگيري ودرمان كنراكچر/عوارض و مشكلات ناشي از كنراكچر

* ورزش و اهميت آن/ حداقل نياز روزانه به ورزش

* اثر ورزش در فشار خون،ديابت

* فيزيولوژي ورزش

* تجويز ورزش

* ورزشهاي هوازي

o اصول

شدت/ مدت/ تكرار/ اختصاصي بودن

o اثرات

ظرفيت هوازي/ برون ده قلبي/ حجم ضربهاي/ ضربان قلب/ مصرف اكسيژن ميوکارد

* ارزيابي عملكرد قلبی

* مراحل توانبخشي به دنبال سكته قلبي:

o مرحله حاد/ مرحله نقاهت/ مرحله تمرين/ مرحله حفظ شرايط بدني

* اصول توانبخشي ريوي

* فيزيوتراپي ريه و مجاري تنفسي

* ورزش در بيماريهای مختلف ريه

* اصول توانبخشي در ICU

اصول طب آسيب نخاع

* كليات

* اپيدميولوژي

* آناتومي، تقسيم بندي انواع آسيب و تعيين سطح نرولوژيك ضايعه

* پيشگوئي پروگنوز و عوامل دخيل

* پيشگوئي توانائي عملكردی

* مراحل توانبخشي آسيب نخاع

* كليات وسايل كمكي

* كليات مسايل روحي

* تغييرات حاد و مزمن بعد از آسيب نخاع

* ريوي

* تركيب متابوليك و اندوكرين

* تغييرات كلسيم و استئوپروز

* تغييرات قلبي عروقي

* ترومبو آمبولي

* ديس رفلكسي اتونوم شناخت ،درمان و نحوه برخورد در موارد اوژانس

* زخم بستر

* موارد مربوط به مثانه و رودهها و اجابت مزاج

* كليات سندرمهاي درد، اسياسنبتي و استخوان سازي نابجا

* قطع نخاع در اطفال

توانبخشي در بيماريهاي روماتولوژيك با تكيه بر روماتيسم مفصلي

* کليات

* اصول توانبخشي روماتولوژيك

* ورزشهاي لازم و ممنوع

* پيشگيري و درمان دفورميتيها

* افزايش قدرت و استقامت

* توانبخشی در بيماريها

o اوستئوآرتريت شامل تظاهرات, معاينه، درمان داروئي، ورزشها، مداليته ها در

o شانه،آرنج، هيپ، زانو، قائده شست، پا

o آنكيلوزينگ اسپندديلت با تكيه بر ورزشهاي لازم و ورزشهاي ممنوع

o اصول حفاظت از مفاصل

اصول توانبخشي سالمندان

* بيولوژي و فيزيولوژي افزايش سن

* علل اختلال عملكرد در سالمندان

* تركيب بدن

* تغييرات وضعييتی

* تغييرات طبيعي نرولوژيك سالمندان

* ساير تغييرات طبيعي (پوست، قلبي ريوي، ارولوژيك، دما، ورزش)

* راه رفتن در سالمندان و حفظ تعادل

* زمين خوردن و راههاي پيشگيري از آن

* مسايل طبي سالمندان

* افزايش سن در معلولين

* اصول برنامه ريزي توانبخشي در يك سالمند

درد ( با تكيه بردرد درد مزمن و دردهاي عضلاني)

* فيزيولوژي درد و راههای عصبی

* سندرمهاي درد عضلاني

* درد پس از ورزش

* دردهاي ناشي از فشار بيش از حد

* دردهاي ميوفاشيال

* فيروميالژيا و سندرم خستگي مزمن

* برخورد با درد عضلاني

* درد مزمن

* تعريف

* برخورد با درد مزمن

* اندازه گيري درد

* روشهاي درماني مختلف در درد مزمن

اصول و كليات الكترودياگنوز

* فيزيولوژی ايجاد پتانسيل عمل و چگونگی ثبت آن

* آسيبهای عصبی و رجنراسيون عصب

* نروپاتيهای شايع

* انديکاسيونهای الکترودياگنوزيس

عنوان مطالب
آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیآدرس و تماسنوار عصب و عضلهبیماریهای عضلانی اسکلتی توانبخشی کودکانتوانبخشی دیابتبیماریهای مغز و نخاعارتوز، پروتز، کفش و وسایدردطب ورزشطب سالمندانسوالات پزشکیمطالب تخصصی و فوق تخصصیENGLISHصفحه اصلی